Schade verhalen….nog zo eenvoudig niet

Je kunt schade lijden door verschillende omstandigheden. Zo kun je en ongeval krijgen, letsel oplopen of er ontstaat schade aan je eigendomen door derden.  ‘Even Apeldoorn’ bellen zou je dan kunnen doen, maar je kunt er ook voor kiezen om een professionele jurist om hulp te vragen. In de meeste gevallen heb je dan een betrokken jurist die de zaak snel voor je behandeld.

De verzekering

Schade verhalen is meer dan alleen een verzekeringskwestie. Je zult de persoon aansprakelijk moeten stellen. Zowel via de verzekering maar ook in persoon. Het kan namelijk voorkomen dat de verzekering niet gaat betalen, en dan. Blijf je met de kosten zitten? Een goede jurist zou zeggen van niet. Je dient de persoon die je de schade heeft berokkend om die reden dan óók persoonlijk aansprakelijk te stellen. Als de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaald, dan zal de persoon zelf voor de kosten op moeten draaien.

Tekortkoming in de nakoming overeenkomst

Schade kan bovendien ook ontstaan doordat verplichtingen uit een overeenkomst niet worden nagekomen, dat heet tekortkoming in de nakoming. Ook dan zal je de tegenpartij persoonlijk aansprakelijk moeten stellen. Een overeenkomst gaat uit van wederzijdse verplichtingen, vaak betaling en levering. Het gaat te ver om dit blog verder in te gaan op de regels omtrent nakoming van overeenkomsten. Voor nu kunnen we zeggen dat als een persoon de verplichting van de overeenkomst niet nakomt je hem of haar nog een termijn voor nakoming kunt gunnen. Blijft nakoming van de verplichting uit, dan kan je de persoon aansprakelijk stellen voor de tekortkoming in de nakoming.

Let er wel op dat als je schade wilt verhalen je dit binnen 5 jaar doet. Want anders verjaard de zaak. Zorg ook dat je de brief aangetekend verstuurd, zodat je zeker weet dat de persoon de brief ontvangt. Omschrijf zo volledig mogelijk de door jouw geleden schade en het schadebedrag. Je kunt ook een expert raadplegen om de schade vast te laten stellen. Of laat je adviseren door een jurist die verstand van zaken heeft op dit gebied.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Zaken waar je op moet letten

Een vennootschap onder firma wordt door meerdere ondernemers opgericht. Iedere vennoot brengt iets in de VOF in. Dit kan geld zijn, maar ook arbeid of goederen. Anders dan een B.V. of N.V. hoeft een VOF geen startkapitaal te bezitten voor de oprichting.

Het VOF – contract

Als je van plan bent om een VOF op te richten dan is het verstandig om een vennootschapscontract op te stellen. Het is echter niet verplicht. Maar om onaangename verrassingen te voorkomen adviseren wij dat wel te doen. In een vennootschapscontract maak je met de andere vennoten een aantal afspraken. Deze afspraken hebben betrekking op wie de vennoten van de VOF zijn en wat ze inbrengen evenals de duur waarvoor je de VOF opricht. We zullen een aantal zaken bespreken zodat je een beeld hebt van wat belangrijk is.

Ontbinding

Belangrijk is om de ontbinding van de VOF te beschrijven, hoe regel je alles in geval je de VOF wilt opheffen. Raadzaam is om in ieder geval een inventaris op te maken, zodat je weet welke goederen van weke vennoten zijn. Maar ook te beschrijven hoe de verdeling van inbreng is geregeld, in geval je de VOF wilt ontbinden. Wie van de vennoten heeft waar recht op. In een zaak waarin we hebben geadviseerd hadden beide vennoten geen contract opgesteld, de ontbinding verliep dus uiterst moeizaam en heeft zelf geleid tot een rechtszaak. Dat soort situaties wil je echt voorkomen.

Winst-verliesverdeling

Als VOF zul je de winst willen delen en het verlies met elkaar dragen. Belangrijk is om bij de inbreng de waardering van het goed op te nemen. Geldelijke inbreng laat zich makkelijk waarderen. Maar een vennoot die arbeid inbrengt daar zul je als waardering een percentage in de winst-verliesdeling tegenover moeten zetten. Wat is de arbeid van deze vennoot waard. Hetzelfde geld voor de inbreng van goederen. Op die manier voorkom je dat er discussie ontstaat bij de verdeling van de winst en het verrekenen van het eventuele verlies van de VOF.

Mandaat

Op welke wijze de vennoten de VOF vertegenwoordigen leg je vast in het contract. Je kunt in het contract bepalen dat een van de vennoten slechts een overeenkomst mag aangaan met een andere partij tegen een bepaald geldelijk bedrag. Hierdoor weten de vennoten en de zakelijke relaties precies voor welke bedragen ze contracten mogen aangaan. Dit is wel een belangrijk punt omdat in het geval deze vennoot een contract ondertekent met een hoger bedrag dan het opgegeven bedrag in het vennootschapscontract, dan is deze persoon zelf aansprakelijk en niet de VOF.

Aansprakelijkheid vennoten

Alle vennoten van een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van een vennootschap. Dat wil zeggen; iedere vennoot voor het geheel van de schuld. Schuldeiser zullen eerst het vermogen van de VOF gebruiken om de schulden af te lossen. Als dit niet voldoende is, zullen zij de vennoten persoonlijk aansprakelijk stellen. Schuldeiser kunnen en mogen in een dergelijk geval beslag leggen op het privévermogen van jouw als ondernemer, maar ook dat van je partner. Een vennoot wordt immers gezien als een eigen eenmanszaak. Het kan dus zijn dat je als ondernemer de schulden van de vennootschap die door een andere vennoot zijn gemaakt moet aflossen met je privévermogen. Dit geldt echter niet voor de privé-schulden van een andere vennoot. Daarvoor is die vennoot zelf aansprakelijk. Het gaat hier echt om schulden van de VOF.
Wat je als ondernemer kunt doen om deze ongewenst situatie te voorkomen is het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Hiermee voorkom je dat jouw partner tevens aansprakelijk is voor de schulden van de VOF. Bij een man-vrouwfirma werken huwelijkse voorwaarden echter niet, dat komt omdat beide personen als vennoot aansprakelijk zijn.

Verder kun je nog met de vennoten afspraken maken over hoe wordt omgaan in geval zich er geen geschil voordoet, afspraken bij arbeidsongeschiktheid, ziekte en of er een concurrentiebeding van kracht is.

Het oprichten van een VOF is niet ingewikkeld, maar toch doe je dit niet zomaar even. Je dient hier goed over na te denken. Indien je afspraken maakt met de andere vennoten dan betekent dat namelijk ook dat je je daaraan dient te houden. Het is dan ook raadzaam om in geval je een VOF wilt oprichten te laten adviseren en bijstaan door een jurist met kennis van zaken.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. ZZP en kantoor aan huis...hoe werkt dat?

Een kantoor aan huis heeft veel voordelen. Ten eerste scheelt het aan hoge huurkosten, minder reiskosten en het is eenvoudig om werk en privé te combineren. Daarom zullen veel ZZP’ers, freelancers vaak kantoor aan huis hebben. Maar let op, kantoor aan huis houden kan gevolgen hebben voor onder meer de inkomstenbelasting en de btw. Bijvoorbeeld wanneer je de eigen woning splitst in een woon-en kantoorgedeelte. Ook kan het zo zijn dat je een vergunning voor je kantoor aan huis zult moeten aanvragen bij je Gemeente. Mag je van de Gemeente wel een kantoor aan huis hebben in je pand? 

Bestemmingsplan van de Gemeente

Kortom: voordat je met een kantoor aan huis start is het dus raadzaam na te gaan of dit past in het bestemmingsplan van de desbetreffende Gemeente. De Gemeente bepaalt namelijk in het bestemmingsplan wat er wel én niet in een gebied, gebouw of ruimte gevestigd mag worden. Iedere Gemeente hanteert hierin haar eigen regels en voorschriften. Check dit dus goed! 

Veelal zijn er regels dat twee derde van het pand als woning moet blijven bestaan. En dat er geen overlast mag ontstaan, door bijvoorbeeld een toename van verkeer door je bedrijf. Maar ook dat reclame verboden is, omdat het een woonpand is mogen er geen borden worden geplaats op gevels en dergelijke. 

Wijzigen van het bestemmingsplan

Een en ander is afhankelijk van de Gemeente waar je woonachtig bent. Stel dat het niet is toegestaan om een kantoor aan huis te hebben maar je wilt het toch zo graag, wat dan? Dan bestaat de mogelijkheid om bij de Gemeente een verzoek in te dienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat gaat alleen niet zomaar van de een op andere dag en is een ingewikkelde procedure. Laat je dus goed voorlichten door een jurist over dit soort zaken en de gevolgen. Dat voorkomt problemen in de toekomst en onaangename verassingen. 

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Grip op je zaak: personeel en overname

Bevlogen medewerkers zijn vaak een van de meest waardevolle ‘assets’ van een bedrijf en het is belangrijk om tijdens een overname zorgvuldig om te gaan met de wensen, rechten en plichten van het personeel van het te verkopen bedrijf. Vaak is het zo dat er een koper veel aan is gelegen om de belangrijkste werknemers (met veel kennis bijvoorbeeld) aan de onderneming gebonden te houden, maar er zijn ook situaties denkbaar dat de koper juist van (een deel van) het personeel van de over te nemen onderneming af wil. 

Wat zijn nu de regels voor overname van personeel bij de verkoop van een bedrijf?

Als er sprake is van een overgang van onderneming, dan worden de rechten en plichten van het betrokken medewerkers zoveel mogelijk behouden. Deze medewerkers gaan over naar de kopende partij en volgen als het ware de onderneming. Vanaf het moment van de overdracht kunnen de overgenomen medewerkers hun rechten tegenover de nieuwe werkgever laten gelden. Dit is wel veelal afhankelijk van de vraag of er sprake is van een aandelentransactie of een activatransactie. In dit laatste is belangrijk de vraag of er sprake is van een overgang van een onderneming.

Het is goed om te weten dat de overgang van personeel bij een activatransactie een juridisch complex proces is met belangrijke vraagstukken als rechten en plichten die voortvloeien uit een CAO, pensioenen en arbeidsvoorwaarden. Laat jezelf als je een overname beoogd hier dus goed voorlichten en schakel indien gewenst een jurist met kennis van zaken in.

Overgang van onderneming

Wanneer we er vanuit gaan dat er sprake is van een overgang van onderneming (dus een aandelentransactie of een activatransactie die voldoet aan bovengenoemde criteria) dan is een werknemer in vaste dienst vrij goed beschermd. Een werknemer met een tijdelijk contract is uiteraard minder beschermd. Zowel de verkopende partij als de kopende partij kunnen, met in achtneming van de wettelijke en contractuele opzegtermijnen het tijdelijk arbeidscontract van een medewerker opzeggen, waarna er verder geen rechten en plichten meer van toepassing zijn richting deze werknemer.

Voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, vaste dienst, waar de werkgever afscheid van wil nemen, zijn er feitelijk twee mogelijkheden. De eerste is opzegging van de arbeidsovereenkomst (via het UWV) of ontbinding van de arbeidsovereenkomst (via de kantonrechter). Bij een opzegging kan de werkgever niet zelf vrij kiezen wie hij ontslaat en duurt het proces van ontslag over het algemeen lang. Bij een ontbinding is er sprake van een sneller afscheid maar moeten er over het algemeen hoge afvloeiingsregelingen worden uitbetaald.

De belangrijkste conclusie is dat werknemers na een bedrijfsovername (die voldoet aan de criteria van ‘overgang van onderneming’) bij de nieuwe werkgever aanspraken maakt op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als hij of zij had in de oorspronkelijke situatie.  

Zowel voor de kopende partij en als verkopende partij is het niet eenvoudig om afscheid te nemen van werknemers met een vaste aanstelling en indien er sprake is van een overgang van onderneming, gaan de betrokken werknemers van rechtswege al mee naar de nieuwe werkgever met behoud van alle rechten. Indien werknemers overtollig zijn, is het vanwege bedrijfseconomische redenen mogelijk om een ontslagprocedure in gang te zetten, maar dit zal of veel tijd kosten of duur zijn. Het kan verstandiger zijn om zelf proactief afspraken te maken met de betreffende werknemers over afvloeiing.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. Grip op je zaak: Wet Homologatie onderhands akkoord

''Als ik deze schulden niet meer kan betalen, dan moet ik stoppen met mijn bedrijf.'' Dat zei een klant van mij op enig moment tegen mij. Dat had wel impact, deze hele zaak. Ik zag dat het de ondernemer echt raakte.

In sommige gevallen (en in dit geval) kun je dan een beroep op de Wet Homologatie onderhands akkoord doen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De WHOA is vooral bedoeld om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar een te hoge schuldenlast hebben, nieuw toekomstperspectief te bieden waarbij een faillissement wordt voorkomen. De WHOA kan ook gehanteerd worden als de ondernemer wil stoppen met zijn bedrijf. In dat geval wordt de resterende waarde in het bedrijf verdeeld onder de schuldeisers en kan eveneens een faillissement worden voorkomen.

Als ondernemer mag je zelf een procedure starten. Als ondernemer mag je nog steeds, net als voorheen, afspraken te maken met schuldeisers zonder dat daar een rechter of formele procedure aan te pas komt. Dat houdt in dat het onderhandsakkoord op een veel meer flexibelere wijze tot stand komt, en het kost ook nog eens minder geld. Wel is het verstandig om je te laten bijstaan door een jurist met kennis van zaken. Want het treffen van een crediteurenakkoord is geen eenvoudige zaak, en behoeft toch enige expertise.

Hoe gaat zo’n WHOA procedure nu?

Als ondernemer dien je om in aanmerking te komen voor het WHOA traject een herstelplan op te stellen. Van belang is om hierin het bestaansrecht en toekomstperspectief van de onderneming te schetsen. Met name dient hierbij naar voren te komen dat je bedrijf in staat is om de voorgestelde sanering te financieren. Vervolgens dien je een aanbod uit te werken dat kan worden aangeboden aan je schuldeisers. Dit aanbod leg je vervolgens voor aan de rechtbank ter goedkeuring.

Als jurist sta ik vaak ondernemers bij die een herstructurering binnen hun bedrijf willen doorvoeren. Om verschillende redenen kan dat natuurlijk zijn, maar vaak ligt er een financieel probleem aan ten grondslag. Samen met mijn zakenpartner Deborah kijken wij dan naar aspecten als bedrijfsvoering, juridische zaken en de financiële aangelegenheden. Op basis van een aantal gesprekken wordt een plan van aanpak opgesteld en naar wens een plan van realisatie. Ook is het mogelijk om een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen dan wel met ons te spreken over bedrijfsovername/bedrijfsopvolging.

Wil je een keer van gedachten wisselen over je bedrijf? Neem contact met ons op via de deze link. 

Grip op je zaak : reorganisatie

Soms ben je genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te nemen. De bedrijfsvoering gaat misschien wezenlijk op de schop, genoodzaakt omdat het niet anders kan. Een dergelijke herstructurering kan tot gevolg hebben dat een deel van het personeel (gedwongen) overtollig wordt en dat je personeel moet ontslaan. Het ontslaan van personeel heeft impact en daarom is het van belang om dit zorgvuldig te doen. Soms zijn daar zelfs wettelijke eisen aan gesteld, als we te maken hebben met een medezeggenschapsraad.

Hoe pak je een reorganisatie dan aan?

Om te beginnen stel je een reorganisatieplan op. In een reorganisatie plan neem je de volgende zaken op:

Een onderbouwing van de financiële en/of organisatorische redenen die dwingen tot aanpassing;

Een beschrijving van de huidige organisatie (optioneel);

Een uitwerking van de ‘nieuwe organisatie’;

De stappen die nodig zijn om tot deze nieuwe organisatie te komen.

Het opstellen van een reorganisatieplan is altijd een goede stap om te volgen. Ongeacht of je te maken krijgt met een medezeggenschap. Een plan geeft je inzicht in jouw organisatie en welke middelen  je te beschikking hebt. Ook kijk je meteen naar kansen en ambities voor je bedrijf. Kortom: het geeft toekomstperspectief.

Mocht er dan sprake zijn van een medezeggenschapsraad dan zal je dit reorganisatieplan moeten voorleggen en bespreken met de raad. De raad geeft vervolgens advies uit. Geeft de raad positief advies dan kan je als ondernemer doorgaan.

Ontslag

Het ontslag van personeel is ingrijpend, daarom is het belangrijk om dit zorgvuldig te doen.  Ook de wettelijke regels dienen daarbij in acht te worden genomen. Vaak komt het nog voor dat er vaststellingsovereenkomsten worden voorgelegd waar nog veel aan schort. Dat kan voor de ontslagen medewerker grote gevolgen hebben. Laat dus altijd je documenten door een jurist controleren.

Een reorganisatie betekent niet altijd ontslag. Er zijn ook andere wijzigingen in een arbeidscontract mogelijk, bijvoorbeeld verandering van functie, of het aantal te werken uren of wijziging van de standplaats (heb je meerdere vestigingen). Mocht het onverhoopt toch tot ontslag van personeel komen om bedrijfseconomische reden dan heeft de medewerker recht op een transitievergoeding.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram